Phím tắt trong Sublime Text 3

Các phím tắt thường dùng trong Sublime Text 3

Ctrl + P : xuất hiện một bảng chọn file trong toàn bộ các file của folder project.
Ctrl + G : xuất hiện một bảng nhập số dòng mình muốn tới.
Ctrl + R : xuất hiện bảng chọn hàm trong file để di chuyển đến đó.
Ctrl + Pageup­/Pa­gedown : di chuyển qua lại giữa các tập tin
Ctrl + Delete/Backspace: xóa một cụm từ trước hoặc sau vị trí con trỏ
Ctrl + KK: xóa từ vị trí con trỏ tới cuối dòng
Ctrl + T : hoán đổi 2 ký tự đứng kế nhau
Ctrl + K + U : chuyển đổi toàn bộ chuỗi từ thường sang HOA
Ctrl + K + L : chuyển đổi toàn bộ chuỗi từ HOA sang thường
Ctrl + Shift + D: sao chép dòng hiện tại thành một dòng mới
Ctrl + Shift + K : xóa một dòng
Ctrl + Shift + Up,Down: di chuyển một dòng lên trên hoặc xuống dưới
Ctrl + Enter: thêm một dòng phía sau
Ctrl + Shift + Enter: thêm một dòng phía trước
Ctrl+K+B: ẩn/hiện side bar
Ctrl+/: comment
Ctrl+Shift+/: comment dạng block
Ctrl+L: select 1 dòng
Ctrl+Shift+K: xóa 1 dòng
Ctrl+]: indent
Ctrl+[: bỏ indent
Ctrl+Shift+D: nhân đôi dòng
Ctrl+J: nối dòng với dòng tiếp theo
Ctrl+Shift+[: đóng 1 đoạn code
Ctrl+Shift+]: mở 1 đoạn code
Ctrl+F: tìm kiếm
Ctrl+H: tìm kiếm và thay thế
Ctrl+Shift+N: mở cửa sổ mới
Ctrl+N: mở tab mới
Alt+<number>: chuyển tab (ví dụ Alt+3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

vừa mua website